Producent
lodów i mrożonek
Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
W związku z nowymi regulacjami o ochronie osób fizycznych dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Skąd mamy Państwa dane?
Państwa dane pozyskaliśmy:
1. bezpośrednio od Państwa,
2. od podmiotu, który zawarł z Przedsiębiorstwem Produkcji Chłodniczej Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Anita Mordalski Grzegorz umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
3. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z Przedsiębiorstwem Produkcji Chłodniczej Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Anita Mordalski Grzegorz, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody.

Kto jest administratorem Państwa danych?
Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Anita Mordalski Grzegorz z siedzibą w Działoszynie, pod adresem ul. Wojska Polskiego 13, 98-355 Działoszyn, NIP: 8321006536, numer REGON: 730109789, tel.: 43 84 13 664, e-mail: anita@anita.pl.

Kto jest Inspektorem Ochrony Danych?
Krzysztof Pegza,
adres e-mail: pegza@anita.pl, nr tel.: 600 035 439, adres do korespondencji: Działoszyn, ul. Wojska Polskiego 13, 98-355 Działoszyn.

Jakie dane przetwarzamy?
Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Anita Mordalski Grzegorz przetwarza następujące kategorie danych:
1. dane kontaktowe,
2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury,
3. dane identyfikacyjne niezbędne do korespondencji on-line,
4. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Anita Mordalski Grzegorz (jeśli wyrażali Państwo wcześniej, na takie działanie, stosowną zgodę).

Do czego będziemy używać Państwa danych?
Państwa dane będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:
1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
2. w celu zawarcia i wykonania umowy z Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Anita Mordalski Grzegorz,
3. w celu wykonania umowy zawartej z Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Anita Mordalski Grzegorz na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Anita Mordalski Grzegorz, np. wystawienia faktury lub rachunku,
5. w celach marketingowych produktów i usług Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Anita Mordalski Grzegorz (jeśli wyrażaliście państwo wcześniej, na takie działanie, stosowną zgodę).

Czy mają Państwo obowiązek podać dane?
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Anita Mordalski Grzegorz, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.
W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:
1. zawarcie i wykonanie umowy z Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Anita Mordalski Grzegorz,
2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Anita Mordalski Grzegorz (np. wystawienie faktury),
3. prawnie uzasadniony interes Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Anita Mordalski Grzegorz (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Anita Mordalski Grzegorz na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),
4. wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?
Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Anita Mordalski Grzegorz współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?
Mają Państwo prawo do żądania od Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Anita Mordalski Grzegorz dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także możemy je, na Państwa żądanie, przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Anita Mordalski Grzegorz mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Jak cofnąć zgodę?
Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Anita Mordalski Grzegorz w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Anita Mordalski Grzegorz jest legalne.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Anita Mordalski Grzegorz lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Anita Mordalski Grzegorz i jakie mogą być podnoszone wobec Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Anita Mordalski Grzegorz. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Anita Mordalski Grzegorz na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Anita Mordalski Grzegorz?
Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Anita Mordalski Grzegorz jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W tym konkretnym celu Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Anita Mordalski Grzegorz zaangażowało do współpracy specjalistów w zakresie RODO oraz ISO 27001:2015 oraz dokonała pełnego dostosowania do ww. zestawów norm w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Polityka prywatności
Kontakt
P.P.Ch. i P.R.S. "Anita"
Grzegorz Mordalski

Ul. Wojska Polskiego 13
98-355 Działoszyn

NIP: 832-100-65-36
REGON: 730109789
Numer konta: BGŻ S.A.
36203000451110000000369900

Tel. 043 84 13 664
Fax: 043 84 13 018

e-mail: anita@anita.pl

Lokalizacja GPS
18º 53' 08'' E
51º 07' 20'' N
Copyright ˆ 2009 Przedsiębiorstwo Anita