Producent
lodów i mrożonek
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii


Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno – Spożywczego ANITA Grzegorz Mordalski realizuje projekt pt. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach firmy „Anita” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Przedmiotem projektu jest budowa elektrowni fotowoltaicznej dachach hal produkcyjnych oraz chłodni dzierżawionych na czas nieokreślony przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno – Spożywczego ANITA Grzegorz Mordalski, obejmująca zadania:
• projekt instalacji PV,
• dostawa urządzeń,
• prace montażowe i instalacyjne.

Celem głównym projektu jest: poprawa środowiska naturalnego poprzez zastosowanie do produkcji energii elektrycznej odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej.
Celami szczegółowymi są:
• poprawa stanu lokalnego środowiska naturalnego, zmniejszenie emisji pyłów i CO2,
• zwiększenie poziomu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
• wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju,
• poprawa wizerunku firmy.

Rezultaty:
• dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 1,45 MW,
• szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 1070,23 tCO2eq.

Wartość projektu:
7 913 475,60 zł

Współfinansowanie UE:
3 226 901,99 zł.

Projekt pt. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach firmy „Anita” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Poniższe zdjęcia prezentują budynek mroźni przed instalacją:


i dach budynku po jej zamontowaniu:Polityka prywatności
»
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Wpisz e-mail
 
Kontakt
P.P.Ch. i P.R.S. "Anita"
Grzegorz Mordalski

Ul. Wojska Polskiego 13
98-355 Działoszyn

NIP: 832-100-65-36
REGON: 730109789
Numer konta: BGŻ S.A.
36203000451110000000369900

Tel. 043 84 13 664
Fax: 043 84 13 018

e-mail: anita@anita.pl

Lokalizacja GPS
18º 53' 08'' E
51º 07' 20'' N
Copyright ˆ 2009 Przedsiębiorstwo Anita